GEBRUIKSVOORWAARDEN


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 september 2020.
 
Guitarmy.nl is een marktplaats, een interactief platform, waar gebruikers diensten en producten kunnen aanbieden / aankopen en met elkaar kunnen communiceren. Guitarmy.nl mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Guitarmy.nl heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment dat deze zijn gepubliceerd op Guitarmy.nl.
 
Gebruik / misbruik Guitarmy.nl
Het is niet toegestaan om Guitarmy.nl zodanig te gebruiken dat:
  • daarmee inbreuk wordt gemaakt op wetten of verordeningen van enige nationale of lokale overheid of rechten van derden (bijv. auteursrechten);
  • Guitarmy.nl of een deel daarvan op enige wijze wordt onderbroken of beschadigd;
  • De door misbruik / oneigenlijk gebruik van Guitarmy.nl ontstane schade, financieel of anderszins, kunnen worden verhaald op de misbruiker.

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op Guitarmy.nl aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Guitarmy.nl of diens licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guitarmy.nl of diens licentiegevers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur van Guitarmy.nl te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen.
Gebruikers behouden zelf het recht op alle tekst, afbeeldingen en andere inhoud die zij aan Guitarmy.nl toevoegt en vrijwaart Guitarmy.nl derhalve van aanspraken van derden. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de gebruiker, die deze aan Guitarmy.nl heeft toegevoegd. Guitarmy.nl heeft het recht om materiaal te verwijderen wanneer zij dit nodig acht.
 
Mocht Guitarmy.nl op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk makend materiaal, dan heeft Guitarmy.nl het recht, maar niet de plicht, dit materiaal (of eventueel links naar dit materiaal) onmiddellijk te verwijderen.
 
In geval van misbruik / oneigenlijk gebruik heeft Guitarmy.nl het recht om jouw gebruik van Guitarmy.nl volledig of gedeeltelijk, zonder voorafgaande waarschuwing, te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor compensatie.
 
Persoonsgegevens / Privacy
Guitarmy.nl gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking ervan voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Lees meer.
 
Persoonsgegevens
In het kader van het gebruik van Guitarmy.nl leggen wij persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 
Wat doet Guitarmy.nl met uw persoonsgegevens?
Guitarmy.nl kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
 
klanttevredenheidsonderzoek
administratie
klantenservice
relatiebeheer
kwaliteitsborging
onderzoek en analyse
marketing
analyseren van trends
product- en dienstontwikkeling
Guitarmy.nl zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven buiten Guitarmy.nl voor commerciële exploitatie.
 
Elektronische nieuwsbrief
Elektronische dienstverlening is voor Guitarmy.nl belangrijk. Wanneer u zich abonneert op een elektronische nieuwsbrief, dan geeft u aan Guitarmy.nl toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van een elektronische nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen. U kunt zich op ieder moment aan- of afmelden voor de elektronische nieuwsbrief.
 
Beveiligingsmaatregelen
Guitarmy.nl doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens.
 
Contact, klachten en opmerkingen
Indien je klachten of opmerkingen hebt over (het gebruik van) Guitarmy.nl, dan kunt je gebruik maken van de feedback-knop of een e-mail sturen naar info@guitarmy.nl.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op het gebruik van Guitarmy.nl en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van Guitarmy.nl en de Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.feedback